Menu
  • En-Lt

 

1.         BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.     Ši UAB ,,JCDecaux Lietuva‘‘, juridinio asmens kodas 110587629, buveinės adresas Vilniaus g. 31, Vilnius,  (toliau – Reklamos paslaugų teikėjas arba Reklamos transliuotojas) reklamos turinio politika (toliau – Politika) nustato reikalavimus transliuojamam reklamos turiniui, siekiant išvengti žalingo reklamos turinio, kuris prieštarauja tiek imperatyvioms įstatymų normoms, gerai moralei, viešajai tvarkai, kursto tautinę, etninę, rasinę, religinę, lytinę ar kitokią neapykantą bei skatina patyčias.

1.2.     Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) reklamos įstatymu, LR visuomenės informavimo įstatymu, LR nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, LR lygių galimybių įstatymo, LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, LR seimo rinkimų įstatymu,  Europos sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, LR civilinio kodekso normomis, kitais LR ir ES teisės aktais, kurie reglamentuoja viešai transliuojamos įvairių sričių reklamos turinį.

1.3.     Politikoje įtvirtintos nuostatos galioja sudarant kiekvieną Reklamos paslaugų teikimo sutartį, sudarydamas sutartį Klientas patvirtina, jog yra detaliai susipažinęs su Reklamos turinio politikos nuostatomis, šios nuostatos jam yra aiškiai ir nedviprasmiškai suprantamos ir priimtinos.

1.4.     Reklamos paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, be papildomų paaiškinimų ar sankcijų atsisakyti transliuoti reklaminę medžiagą, kurios turinys prieštarauja šios Politikos nuostatoms.

 

2.         SĄVOKOS

2.1.     Politikoje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai turi tokią reikšmę:

2.1.1.    Reklamos paslaugų teikėjas arba Reklamos transliuotojas – UAB ,,JCDecaux Lietuva‘‘, juridinio asmens kodas 110587629, registruota buveinė yra Vilniaus g. 31, Vilnius, kuris reklamos paslaugų teikimo sutarties pagrindu, pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus reklamos turiniui, teikia reklamos transliavimo paslaugas.

2.1.2.    Klientas - fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Reklamos transliuotojas teikia reklamos transliavimo viešose erdvėse paslaugas.

2.1.3.    Sutartis – Reklamos transliuotojo ir kitos šalies pasirašyta reklamos transliavimo paslaugų teikimo sutartis.

2.2.     Kiti Politikoje vartojami terminai suprantami taip, kaip juos apibrėžia teisės aktai. Susiklosčius situacijai, jog skirtinguose teisės aktuose pateikiami tapačių terminų apibrėžimai, Reklamos paslaugų teikėjas turi teisę pasirinkti jo vertinimu labiausiai individualią situaciją apibrėžiantį terminą.

 

3.         BENDRIEJI REIKALAVIMAI REKLAMOS TURINIUI

3.1.     Reklamos turinys turi būti padorus, sąžiningas ir aiškiai atpažįstamas.

3.2.     Transliuojama informacija turi būti aiškiai suvokiama vartotojui dėl transliuojamos informacijos pateikimo tikrojo tikslo, jų neklaidinant, priešingu atveju, transliuojamas turinys laikytinas paslėpta reklama, toks reklamos turinys yra draudžiamas (Reklamos įstatymo 8 str.

3.3.     Jeigu tikėtina, kad reklamos vartotojai visuomenės informavimo priemonėje skleidžiamos reklamos dėl jos pateikimo formos gali neatpažinti, tokia reklama turi būti pažymėta žodžiu „Reklama“.

3.4.     Reklamos turinys neturi pažeisti Valstybinės kalbos įstatymo nustatytų reikalavimų. Reklamos paslaugų teikėjas pasilieka teisę įvertinti užsakovo prašomo transliuoti reklamos turinio atitiktį Valstybinės kalbos įstatymo nustatytiems reikalavimai bei atitinkamai atsisakyti transliuoti įstatymo reikalavimams prieštaraujantį turinį.

3.5.     Draudžiama transliuoti reklamos turinį, kuriame skleidžiama diskriminacija, šmeižtas, kurstoma agresija, panika, demonstruojamas pavojingas sveikatai/aplinkai elgesys.

3.6.     Reklamos turinys neturi pažeisti autorių teisių, teisės į fizinio asmens atvaizdą, be trečiojo asmens sutikimo neatskleisti privačios informacijos.

3.7.     Reklamos turinys turi atitikti visuomenės moralės standartus, nepažeisti žmogaus garbės ir orumo, religinių ir kitokių simbolių.

3.8.     Reklamos turinys neturi prieštarauti LR Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. įtvirtintoms nuostatoms, draudžiančioms skelbti informaciją, kuria:

3.8.1.    raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą;

3.8.2.    skatinami ar kurstomi teroristiniai nusikaltimai;

3.8.3.    skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;

3.8.4.    platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;

3.8.5.    propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai, narkotinės ar psichotropinės medžiagos bei šių medžiagų vartojimas;

3.8.6.    dezinformuojama, šmeižiama, įžeidžiama, žeminama;

3.8.7.    pažeidžiama nekaltumo prezumpcija.

3.8.8.    Reklamos tiekėjas pasilieka teisę atsisakyti transliuoti ir kito pobūdžio žalingą informaciją, kuri jo vertinimu prieštarauja gerai moralei bei darytų neigiamą įtaką ,,JCDecaux‘‘ dalykinei reputacijai.

4.         DISKRIMINACINIO TURINIO REKLAMOS DRAUDIMAS

4.1.     Gaminių, prekių ir paslaugų reklamose draudžiama reikšti pažeminimą, paniekinimą arba teisių apribojimą ar privilegijų teikimą lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu ir formuoti visuomenės nuostatas, kad dėl šių požymių asmuo yra pranašesnis ar menkesnis už kitą.

4.2.     Reklamuojant gaminius, prekes ir paslaugas, privalo būti užtikrinama, kad nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmens lyties bei formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą.

4.3.     Reklamoje turi būti užtikrinama pagarba žmogaus orumui, žmogus negali būti menkinamas, žeminamas dėl savo lyties; reklama negali būti formuojami lyčių stereotipai, nes iš jų gali kilti diskriminacinis elgesys.

 

5.         NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIAMS VAIKAMS DARANČIO REKLAMOS TURINIO DRAUDIMAS

5.1.     Reklamos turinyje negali būti įtraukiamas vaikams skirtas tiesioginis raginimas pirkti arba įtikinti tėvus ar kitus suaugusius asmenis nupirkti jiems reklamuojamus produktus.

5.2.     Reklama negali daryti neigiamo poveikio nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.2.1.    neturi tiesiogiai skatinti nepilnamečių pirkti ar išsinuomoti, ar rinktis prekę ar paslaugą, naudojantis nepilnamečių nepatyrimu ir patiklumu;

5.2.2.    neturi tiesiogiai skatinti nepilnamečių įtikinėti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti reklamuojamas prekes ar paslaugas;

5.2.3.    neturi formuoti nepilnamečių nuomonės, kad tam tikrų paslaugų ar prekių naudojimas suteiks jiems fizinį, psichologinį ar socialinį pranašumą prieš bendraamžius;

5.2.4.    juose neturi būti naudojamasi nepilnamečių pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis;

5.2.5.    neturi rodyti nepilnamečių, patekusių į pavojingas situacijas, kai nėra viešojo intereso.

5.3.     Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 1 d. įtvirtinta, jog neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama ši viešoji informacija:

5.3.1.    smurtinio pobūdžio, skatinanti agresyvumą ir nepagarbą gyvybei;

5.3.2.    kai skatinamas turto naikinimas ar gadinimas;

5.3.3.    kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas

išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti;

5.3.4.    erotinio pobūdžio;

5.3.5.    sukelianti baimę ar siaubą;

5.3.6.    skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis;

5.3.7.    kuria palankiai vertinama priklausomybė nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių

medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat nuo kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti

vartojamos svaiginimosi tikslais, ir kuria skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar

įsigijimas;

5.3.8.    skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemones ir aplinkybes;

5.3.9.    kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;

5.3.10. susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu;

5.3.11. kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys;

5.3.12. kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių grupė niekinami

dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties,

kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais;

5.3.13. kai demonstruojami inscenizuoti paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį;

5.3.14. kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių

lytiniai santykiai;

5.3.15. kuria skatinami lytiniai santykiai;

5.3.16. kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos

Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir

šeimos kūrimo samprata;

5.3.17. kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai;

5.3.18. kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus;

5.3.19. kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai;

5.3.20. kai demonstruojami masinės hipnozės seansai, kurių poveikio objektas yra

visuomenės informavimo priemonės auditorija.

 

6.         NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS PRINCIPAIS PAREMTO REKLAMOS TURINIO DRAUDIMAS

6.1.     Reklamos turinys negali prieštarauti LR Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymui, kuris nustato nesąžiningos komercinės veiklos, pasireiškiančios kaip klaidinanti arba agresyvi, draudimą.

6.2.     Klaidinančiais komerciniais veiksmais laikytini tokie veiksmai kaip:

6.2.1.    patikimumo, kokybės ar lygiaverčio ženklo nurodymas, kai teisė nurodyti tokį ženklą nėra suteikta;

6.2.2.    produkto, panašaus į kito gamintojo produktą, reklamavimas siekiant sąmoningai suklaidinti vartotojus, kad produktą pagamino tas kitas gamintojas;

6.2.3.    lyginamoji reklama;

6.2.4.    piramidės pobūdžio skatinimo sistemos sukūrimas, kai vartotojas sumoka už galimybę gauti atlygį pirmiausia už kitų vartotojų įtraukimą į tą sistemą, o ne už produktų pardavimą ar naudojimą, taip pat šios sistemos naudojimas ar reklamavimas.

6.3.     Preziumuojama, kad komercinė veikla yra agresyvi, jeigu ji pasireiškia, pavyzdžiui, kaip įtraukimas į reklamą vaikams skirto tiesioginio raginimo pirkti arba įtikinti tėvus ar kitus suaugusius asmenis nupirkti jiems reklamuojamus produktus.

 

7.         VALSTYBINĖS KALBOS REIKALAVIMO REKLAMOS TURINIUI ĮGYVENDINIMAS

7.1.     Informaciniai užrašai reklamoje turėtų būti pateikiami taisyklinga lietuvių kalba (turi atitikti bendrinės lietuvių kalbos gramatikos, skyrybos ir kt. reikalavimus, nustatytus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais).

7.2.     Tuo atveju, jeigu Klientas pageidauja, jog viešoji rašytinė ir garsinė informacija reklamos elementuose greta valstybinės kalbos būtų teikiama ir užsienio kalbomis, tokia rašytinė ir garsinė informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba.

7.3.     Į lietuvių kalbą neverčiami patvirtinti užsienio firmų pavadinimai, prekių ženklai bei kūrinių pavadinimai. Tačiau reikalaujama, kad greta prekių ženklų anglų kalba būtų pateikiama informacija apie prekes ir paslaugas lietuvių kalba. 

 

8.         REIKALAVIMAI POLITINĖS REKLAMOS TURINIUI

8.1.     Draudžiama politinė reklama, jeigu jos skleidimas prieštarauja Konstitucijai ir kitiems įstatymams;

8.2.     Politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos;

8.3.     Politinės reklamos užrašas „Politinė reklama" arba „Rinkimų agitacija" turi būti spausdinamas ta pačia kryptimi, kaip politinės reklamos tekstas ir aiškiai matomas;

8.4.     Reklamoje privaloma nurodyti, kad politinė reklama apmokėta arba bus apmokėta iš konkretaus savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos sąskaitos;

8.5.     LR Seimo rinkimų įstatymas draudžia rinkimų agitaciją, neatsižvelgiant į jos būdus, formas ir priemones, likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus išorinę politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui. Pareiga nuimti išorinę politinę reklamą iki prasidedant įstatymų nustatytam laikui, kai rinkimų agitacija draudžiama, tenka išorinę politinę reklamą paskelbusiam asmeniui. Šiame Politikos punkte nurodytas reklamą paskelbusiu asmeniu laikomas Klientas.

8.6.     Pagal LR Seimo rinkimų įstatymą, draudžiama įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą:

8.6.1.    ant statinių, kuriuose veikia valstybės valdžios, teisėsaugos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

8.6.2.    valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių naudojamose viešojo transporto priemonėse ir ant jų, išskyrus atvejus, kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybių valdomos įmonės negali daryti tiesioginio ar netiesioginio lemiamo poveikio;

8.6.3.    automobilių keliuose ir jų sanitarinės apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį ir taip kelti pavojų eismo dalyviams, taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus;

8.6.4.    ant skulptūrų ir paminklų;

8.6.5.    50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa;

8.6.6.    neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ar kuriuose ji įrengiama, savininko sutikimo;

8.6.7.    išorinė politinė reklama saugomose teritorijose ir nekilnojamosiose kultūros vertybėse, taip pat jų teritorijose leidžiama tik suderinus su valstybės įstaiga, atsakinga už kultūros vertybių apsaugą, ir saugomos teritorijos steigėjo įgaliota įstaiga.

 

9.         SPECIFINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ REKLAMOS TURINIO REIKALAVIMAI

9.1.     Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia sekančių prekių ir paslaugų reklamas:

9.1.1.    alkoholio reklamą (LR Alkoholio kontrolės įstatymas);

9.1.2.    tabako gaminių reklamą (LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas);

9.1.3.    viešą ginklų ir šaudmenų reklamą (RĮ);

9.1.4.    azartinių lošimų reklamą, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis (LR Azartinių lošimų įstatymas);

9.1.5.    dalinai energinių gėrimų reklama (RĮ 14 str.).

 

10.      REIKALAVIMAI MAISTO PRODUKTŲ REKLAMOS TURINIUI

10.1.  Draudžiama užsiminti apie maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie žmogaus ligų gydymo ar profilaktines savybes ir kitas savybes, jeigu tokios informacijos pateikimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

10.2.  Negalima nurodyti maisto ypatingų savybių, jei jomis pasižymi visi panašūs gaminiai;

10.3.  Pradinio maitinimo kūdikių mišinių reklama leidžiama tik sveikatos priežiūros specialistams skirtuose leidiniuose ir mokslo publikacijose teisės aktų nustatyta tvarka;

10.4.  Maisto reklamoje privalo būti nurodyta, kad maistas yra genetiškai modifikuotas, kai jis taip pažymėtas ar jis toks yra pagal sudėtį.

 

11.      REIKALAVIMAI VAISTŲ IR MAISTO PAPILDŲ REKLAMOS TURINIUI

11.1.  LR Visuomenės informavimo įstatymas ir LR Farmacijos įstatymas įtvirtina sekančius draudimus:

11.1.1.    Neleidžiama reklamuoti gydytojų skiriamo gydymo paslaugų ir vaistinių preparatų, kurie įsigyjami tik su receptu;

11.1.2.    Kitų vaistinių preparatų reklamai taikomos LR Farmacijos įstatymo nuostatos;

11.1.3.    Maisto papildų reklamoje privalo būti nurodoma ,,Maisto papildas";

11.2.     Reklamos neturi atgrasyti žmonių nuo skiepų ar pasisakyti prieš vakcinas:

11.2.1.    Draudžiamos reklamos, kuriose teigiama, kad vakcinacija yra nesaugi ar kenkia žmonių sveikatai, gali lemti mirtis ar sužeidimus;

11.2.2.    Draudžiamos skiepų reklamos, kurios prieštarauja sveikatos priežiūros įstaigų, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ar Europos vaistų agentūros (EMA) skelbiamai oficialiai informacijai apie vakcinaciją.

 

12.      REIKALAVIMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) REKLAMAI

12.1.  Sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos priemonių (prietaisų) reklamoje draudžiama naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, remtis sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis.

 

13.      REIKALAVIMAI KOSMETIKOS GAMINIŲ REKLAMOS TURINIUI

13.1.  Kosmetikos gaminių reklamoje pateikti teiginiai apie kosmetikos gaminį turi būti objektyvūs, nežeminti ir nenuvertinti konkurentų, taip pat neturėtų klaidinti dėl teisėtai naudojamų sudedamųjų medžiagų;

13.2.  neturi būti naudojami teiginiai apie konkrečią produkto naudą, kai ši nauda yra tik minimalių teisinių reikalavimų laikymasis;

13.3.  neturi būti naudojamas teiginys „nebandyta su gyvūnais“ ar jį iliustruojantis triušiuko ženklas;

13.4.  neturi būti naudojamas teiginys „be parabenų“;

13.5.  tokie teiginiai, kaip: „Be…“, „sudėtyje nėra…“ – neleistini, kai klaidina, kai remiasi numanoma neigiama nuomone apie medžiagos ar medžiagų grupės saugumą. „Be…“, „sudėtyje nėra…“ – teiginiai leidžiami naudoti informavimo tikslais, siekiant vartotojui suteikti jam svarbią informaciją, lemiančią produkto pasirinkimą;

13.6.  teiginiai apie produkto veiksmingumą neturi būti iliustruojami vaizdo redagavimo programų pagalba apdorotais „prieš“ ir „po“ vaizdais, jeigu demonstruojamas vaizdas neatitinka realaus produkto poveikio;

13.7.  draudžiama naudoti teiginius, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad kosmetikos gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi.

 

14.      REIKALAVIMAI FINANSINIŲ, DRAUDIMO, INVESTICINIŲ PASLAUGŲ, PENSIJŲ KAUPIMO VEIKLOS REKLAMOS TURINIUI

14.1.  Finansinių paslaugų, draudimo paslaugų ir kitų finansinių paslaugų (produktų) reklamos turinys turi atitikti LR įstatymuose įtvirtintus reikalavimus:

14.1.1.    Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas;

14.1.2.    Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas;

14.1.3.    Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;

14.1.4.    Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;

14.1.5.    Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas;

14.1.6.    Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas;

14.1.7.    Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymas;

14.1.8.    Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;

14.1.9.    Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas;

14.1.10.  Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas;

14.1.11.  Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas;

14.1.12.  Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas;

14.1.13.  Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas;

14.1.14.  Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas;

14.1.15.  Kiti įstatymai.

14.2.  Politikos 14.1. punkte pateiktų įstatymų keliami reikalavimai detalizuojami ir aiškinami 2012 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-75 patvirtintose Finansinių paslaugų reklamos gairėse (https://www.lb.lt/lt/lietuvos-banko-pozicijos-ir-gaires), kurios yra nuolat keičiamos/atnaujinamos.

14.3.  Klientas įsipareigoja nuolat aktyviai domėtis Lietuvos Banko finansinių paslaugų reklamos gairėse pateiktais išaiškinimais, susijusiais su reikalavimais finansinių paslaugų reklamos turiniui ir atitinkamai laikytis imperatyviomis įstatymu normomis įtvirtintų reikalavimų.

 

15.      REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REKLAMOS TURINIUI

15.1.  Transporto priemonių reklamose privalo būti pateikiami sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO2 dujų kiekiai. Ši informacija turėtų atitikti šiuos reikalavimus:

15.1.1. būti lengvai įskaitoma ir ne ryškesnė negu pagrindinė reklaminės literatūros informacijos dalis;

15.1.2. būti lengvai suprantama vos žvilgterėjus;

15.1.3. turėtų būti pateikti visų reklamoje nurodytų skirtingų automobilių modelių oficialūs degalų sunaudojimo duomenys.

 

16.      REIKALAVIMAI KITŲ SPECIFINIŲ PRODUKTŲ REKLAMOS TURINIUI

16.1.  Draudžiamos sekančios specifinių produktų reklamos:

16.1.1. ES teisės nuostatų neatitinkanti biocidinių produktų reklama;

16.1.2. komerciniais tikslais reklamuoti dekoderius, kitus įrenginius ar programinę įrangą, kuri suteiktų galimybę neteisėtai gauti prieigą prie apsaugotųjų paslaugų;

16.1.3. pažeisti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių naudojimo reklamos reikalavimus;

16.1.4. pažeisti Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nurodytus augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai, reklamavimo reikalavimus (neautorizuoti augalų apsaugos produktai negali būti reklamuojami).

 

17.      DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI REKLAMOS TURINIUI

17.1.  Remiantis BDAR 6 str. asmens duomenis (atvaizdas, vardas, pavardė, profesija) reklamoje galima naudoti tik esant vienam asmens sutikimui ar su šiuo asmeniu sudarytai sutarčiai;

17.2.  Fizinio asmens nuotrauka (ar jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu;

17.3.  Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama naudoti žmogaus atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo.

 

18.      ATSAKOMYBĖ

18.1.  Reklamos paslaugų teikėjas yra atsakingas už šios Politikos patvirtinimą, reguliarią peržiūrą ir, jeigu reikalinga, atnaujinimą.

18.2.  Politikos nuostatų įgyvendinimą turi užtikrinti Reklamos paslaugų teikėjas ir Klientas.

18.3.  Reklamos paslaugų teikėjas turi teisę pateikti Klientui savo pastabas dėl šios Politikos nuostatų neatitinkančio reklamos turinio bei rekomendacijas dėl atitinkamų Kliento pageidaujamo reklamos turinio korekcijų.

 

19.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1.  Politika įsigalioja jos patvirtinimo dieną ir galioja iki tol, kol ji bus pakeista, papildyta ir (ar) panaikinta.

19.2.  Bet kokie šios Politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo Reklamos paslaugų teikėjo patvirtinimo dienos, nebent pačiuose prieduose ir (ar) pakeitimuose būtų nurodyta kita įsigaliojimo data.

19.3.  Bet kokie šios Politikos pakeitimai ir papildymai viešai skelbiami Reklamos paslaugų teikėjo ,,JCDecaux Lietuva‘‘ internetiniame puslapyje – www.jcdecaux.lt