Menu Kontaktai

Atsakomybės apribojimas

Svetainės valdytojas: www.jcdecaux.lt  svetainę sukūrė ir valdo UAB „JCDecaux LIETUVA“, įmonės kodas 110587629, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 31, Vilnius, LT-01402 Lietuva (toliau – JCDecaux) (duomenys apie bendrovę saugomi LR Juridinių asmenų registre). Kai kurias šios svetaines funkcijas palaiko ir valdo JCDecaux įmonių grupės patronuojanti bendrovė - JCDecaux SA (Sainte Apolline - 78378 Plaisir CEDEX - France - 00 33 1 30 79 79 79). Atsižvelgiant į tai, kad JCDecaux įmonių grupė veikia tarptautiniu mastu toliau vartojama JCDecaux sąvoka priklausomai nuo konteksto tam tikrais atvejais gali apimti ne tik UAB „JCDecaux LIETUVA“, bet taip pat JCDecaux įmonių grupės patronuojančią bendrovę – JCDecaux SA ar kitas JCDecaux įmonių grupės bendroves, veikiančias atitinkamame regione.

JCDecaux siekia užtikrinti, kad svetainėje būtų skelbiama tiksli, išsami ir naujausia informacija, bei pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti, papildyti, atnaujinti ir kitaip tobulinti jos turinį. Tačiau JCDecaux negali garantuoti svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo ir išsamumo. Todėl JCDecaux neatsako už:
* bet kokius svetainės paslaugų trikdžius;
* bet kokias pasitaikančias klaidas;
* bet kokius netikslumus, neatitikimus ar trūkumus, susijusius su svetainėje pateikiama informacija;
* bet kokią žalą, atsiradusią dėl neteisėto ar nesąžiningo trečiųjų šalių įsibrovimo, virusų ar kitų kenksmingų komponentų, ir to pasėkoje pakeistą svetainės turinį;
* bet kokią žalą, apimančią tiek tiesioginius, tiek netiesioginius nuostolius, nesvarbu, kokia būtų tokios žalos kilmė, priežastis, pobūdis ar pasekmės, įskaitant bet kokias išlaidas ir nuostolius, susijusius su svetainėje siūlomų prekių ar paslaugų pirkimu, pajamų, klientų, duomenų ar kito nematerialaus turto praradimu, atsiradusią dėl trečiųjų asmenų prieigos ar negalėjimo prisijungti prie svetainės ar dėl svetainėje pateiktos ar joje tiesiogiai ar netiesiogiai gautos informacijos patikimumo.

Interneto naudotojas naudojasi svetaine ir joje pateiktu turiniu (įskaitant bet kokią informaciją) išimtinai savo nuožiūra, atsakomybe ir rizika. Jam tenka atsakomybė už bet kokią su tuo susijusią žalą jo sveikatai, savo ar kitų asmenų turtui (įskaitant kompiuterinę ir kitą įrangą, kompiuteryje ar kitose laikmenose saugomą informaciją ir pan.) ir kitoms teisės ginamoms vertybėms, teisėms ir interesams bei už bet kokias išlaidas, susijusias su tokios žalos pašalinimu (gydymo, įrangos remonto kaštai ir pan.).

Už svetainėje skelbiamą reklamą, jos turinį ir jų atitikimą teisės aktų reikalavimams atsako reklamos užsakovas.
 

Nuorodos

Šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines ar kitus informacijos šaltinius internete, kurių JCDecaux nekontroliuoja. JCDecaux neatsako už tokių svetainėje pateiktų nuorodų tikslumą, jų neveikimą ar veikimo trikdžius, taip pat už tokiose svetainėse ir kituose interneto šaltiniuose pateiktą turinį, reklamą, siūlomas prekes ir paslaugas ar bet kokią kitą pateikiamą informaciją, taip pat juose atliekamus ar su prisijungimu prie jų ar jų naudojimu (naršymu juose) susijusius veiksmus, procesus ir (ar) operacijas ar vykdomus teisės pažeidimus (įskaitant veiksmus ar neveikimą). JCDecaux taip pat neatsako už bet kokią tariamą ar realią žalą ir nuostolius, susijusius su prisijungimu prie tokių interneto svetainių ir kitų šaltinių ar naudojimųsi jais, įskaitant pasitikėjimą jų turiniu, juose siūlomomis prekėmis ir paslaugomis.
 

JCDecaux intelektinės nuosavybės teisės

Šioje svetainėje ir su ja susijusioje kompiuterinėje programinėje įrangoje gali būti pateikta konfidenciali informacija ir (ar) informacija, saugoma pagal intelektinės nuosavybės teisinę apsaugą reglamentuojančius ar kitus teisės aktus. Todėl, jei nėra nurodyta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės į šioje svetainėje pateiktą informaciją ar kitą svetainės turinį (bet kokią jo dalį) priklauso JCDecaux ir nei licencijos, nei kitu pagrindu nėra perduodamos kitiems asmenims, išskyrus suteikiamą teisę susipažinti su svetainėje pateikta informacija ir teisę įsigyti joje siūlomas prekes ir (ar) paslaugas. Draudžiama daryti ir naudoti svetainėje pateiktos informacijos (dokumentų) kopijas, išskyrus informacijos atgaminimą ir jos kopijų panaudojimą informacijos ar asmeniniais tikslais. Taip pat draudžiama atgaminti programinę įrangą, ją keisti, naudoti išvestiniams kūriniams kurti, atkurti jos koncepciją ar sandarą, ar bandyti kokiu nors būdu sužinoti kompiuterinės programos pirminį kodą (išskyrus, kai tai leidžiama pagal teisės normas), parduoti, suteikti naudotis, sublicencijuoti, keisti ar perduoti teises į programinę įrangą. Taip pat draudžiama keisti kompiuterinę programinę įrangą ar naudoti pakeistą jos versiją, ypatingai (bet tuo neapsiribojant) tam, kad būtų gauta neteisėta prieiga prie teikiamų paslaugų – arba prieiga prie svetainės kitu nei JCDecaux nustatytu programų sąveikos įrenginiu.