Menu
 • En-Lt

Atsakomybės apribojimas

Svetainės valdytojas: www.jcdecaux.lt  svetainę sukūrė ir valdo UAB „JCDecaux LIETUVA“, įmonės kodas 110587629, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 31, Vilnius, LT-01402 Lietuva (toliau – JCDecaux) (duomenys apie bendrovę saugomi LR Juridinių asmenų registre). Kai kurias šios svetaines funkcijas palaiko ir valdo JCDecaux įmonių grupės patronuojanti bendrovė - JCDecaux SA (Sainte Apolline - 78378 Plaisir CEDEX - France - 00 33 1 30 79 79 79). Atsižvelgiant į tai, kad JCDecaux įmonių grupė veikia tarptautiniu mastu toliau vartojama JCDecaux sąvoka priklausomai nuo konteksto tam tikrais atvejais gali apimti ne tik UAB „JCDecaux LIETUVA“, bet taip pat JCDecaux įmonių grupės patronuojančią bendrovę – JCDecaux SA ar kitas JCDecaux įmonių grupės bendroves, veikiančias atitinkamame regione.

JCDecaux siekia užtikrinti, kad svetainėje būtų skelbiama tiksli, išsami ir naujausia informacija, bei pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti, papildyti, atnaujinti ir kitaip tobulinti jos turinį. Tačiau JCDecaux negali garantuoti svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo ir išsamumo. Todėl JCDecaux neatsako už:
* bet kokius svetainės paslaugų trikdžius;
* bet kokias pasitaikančias klaidas;
* bet kokius netikslumus, neatitikimus ar trūkumus, susijusius su svetainėje pateikiama informacija;
* bet kokią žalą, atsiradusią dėl neteisėto ar nesąžiningo trečiųjų šalių įsibrovimo, virusų ar kitų kenksmingų komponentų, ir to pasėkoje pakeistą svetainės turinį;
* bet kokią žalą, apimančią tiek tiesioginius, tiek netiesioginius nuostolius, nesvarbu, kokia būtų tokios žalos kilmė, priežastis, pobūdis ar pasekmės, įskaitant bet kokias išlaidas ir nuostolius, susijusius su svetainėje siūlomų prekių ar paslaugų pirkimu, pajamų, klientų, duomenų ar kito nematerialaus turto praradimu, atsiradusią dėl trečiųjų asmenų prieigos ar negalėjimo prisijungti prie svetainės ar dėl svetainėje pateiktos ar joje tiesiogiai ar netiesiogiai gautos informacijos patikimumo.

Interneto naudotojas naudojasi svetaine ir joje pateiktu turiniu (įskaitant bet kokią informaciją) išimtinai savo nuožiūra, atsakomybe ir rizika. Jam tenka atsakomybė už bet kokią su tuo susijusią žalą jo sveikatai, savo ar kitų asmenų turtui (įskaitant kompiuterinę ir kitą įrangą, kompiuteryje ar kitose laikmenose saugomą informaciją ir pan.) ir kitoms teisės ginamoms vertybėms, teisėms ir interesams bei už bet kokias išlaidas, susijusias su tokios žalos pašalinimu (gydymo, įrangos remonto kaštai ir pan.).

Už svetainėje skelbiamą reklamą, jos turinį ir jų atitikimą teisės aktų reikalavimams atsako reklamos užsakovas.

Nuorodos

Šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines ar kitus informacijos šaltinius internete, kurių JCDecaux nekontroliuoja. JCDecaux neatsako už tokių svetainėje pateiktų nuorodų tikslumą, jų neveikimą ar veikimo trikdžius, taip pat už tokiose svetainėse ir kituose interneto šaltiniuose pateiktą turinį, reklamą, siūlomas prekes ir paslaugas ar bet kokią kitą pateikiamą informaciją, taip pat juose atliekamus ar su prisijungimu prie jų ar jų naudojimu (naršymu juose) susijusius veiksmus, procesus ir (ar) operacijas ar vykdomus teisės pažeidimus (įskaitant veiksmus ar neveikimą). JCDecaux taip pat neatsako už bet kokią tariamą ar realią žalą ir nuostolius, susijusius su prisijungimu prie tokių interneto svetainių ir kitų šaltinių ar naudojimųsi jais, įskaitant pasitikėjimą jų turiniu, juose siūlomomis prekėmis ir paslaugomis.

JCDecaux intelektinės nuosavybės teisės

Šioje svetainėje ir su ja susijusioje kompiuterinėje programinėje įrangoje gali būti pateikta konfidenciali informacija ir (ar) informacija, saugoma pagal intelektinės nuosavybės teisinę apsaugą reglamentuojančius ar kitus teisės aktus. Todėl, jei nėra nurodyta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės į šioje svetainėje pateiktą informaciją ar kitą svetainės turinį (bet kokią jo dalį) priklauso JCDecaux ir nei licencijos, nei kitu pagrindu nėra perduodamos kitiems asmenims, išskyrus suteikiamą teisę susipažinti su svetainėje pateikta informacija ir teisę įsigyti joje siūlomas prekes ir (ar) paslaugas. Draudžiama daryti ir naudoti svetainėje pateiktos informacijos (dokumentų) kopijas, išskyrus informacijos atgaminimą ir jos kopijų panaudojimą informacijos ar asmeniniais tikslais. Taip pat draudžiama atgaminti programinę įrangą, ją keisti, naudoti išvestiniams kūriniams kurti, atkurti jos koncepciją ar sandarą, ar bandyti kokiu nors būdu sužinoti kompiuterinės programos pirminį kodą (išskyrus, kai tai leidžiama pagal teisės normas), parduoti, suteikti naudotis, sublicencijuoti, keisti ar perduoti teises į programinę įrangą. Taip pat draudžiama keisti kompiuterinę programinę įrangą ar naudoti pakeistą jos versiją, ypatingai (bet tuo neapsiribojant) tam, kad būtų gauta neteisėta prieiga prie teikiamų paslaugų – arba prieiga prie svetainės kitu nei JCDecaux nustatytu programų sąveikos įrenginiu.

Priegloba (angl. hosting)

Interneto svetainę valdo Prancūzijos įmonių grupė „JCDecaux SA“ (pranc. société anonyme), kuri turi valdybą ir stebėtojų tarybą, kurios įstatinis kapitalas yra 3 236 483,41 EUR ir kuri yra įregistruota Nanterre prekybos ir įmonių registre (registracijos Nr. 307 570 747).

Adresas ZI Sainte-Apolline
78378 Plaisir CEDEX
Prancūzija
Telefonas +33 (0)1 30 79 79 79

Taikoma teisė

Interneto svetainei ir šiam atsakomybės atsisakymui taikoma Lietuvos teisė. Visais nuomonės ar vertimo žodžiu klausimais lietuvių kalba (originalo kalba) parašytas tekstas turi viršenybę tokio teksto vertimo atžvilgiu.
Kilus ginčui ar pradėjus bylinėjimąsi, susijusį su šio atsakomybės atsisakymo aiškinimu ar vykdymu, išimtinę jurisdikciją nagrinėti ginčą turi Vilniaus miesto teismai.

Dalyvavimo projekte „10sek“ sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: birželio 12 d., 2023

 1. UAB „JCDecaux Lietuva“ (Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius; įmonės kodas: 110587629) („JCDecaux“) yra projekto „10sek“ („Projektas“) organizatorius ir vykdytojas.

 

 1. Autorius, pateikdamas savo duomenis ir savo sukurtą videomedžiagą („Kūrinys“) dalyvauti Projekte, pažymėdamas varnelę paraiškoje ir paspausdamas mygtuką „Submit“, patvirtina, kad: susipažino su šiomis sąlygomis; įsipareigoja jų laikytis; šios sąlygos jam tampa teisiškai privalomos nuo mygtuko „Submit“ paspaudimo momento.

 

 1. Autoriui ir atlikėjams (jei atlikimas užfiksuotas Kūrinyje) lieka asmeninės neturtinės teisės į Kūrinį (atlikimą Kūrinyje). Šių teisių įgyvendinimas neturi kenkti ar prieštarauti JCDecaux interesams ir turtinėms teisėms į Kūrinį (atlikimą Kūrinyje). Autorius užtikrina, kad tretieji asmenys, jei tokie būtų pasitelkti Autoriaus, kaip bendraautoriai ar atlikėjai Kūriniui kurti, įsipareigotų nesinaudoti jam/jai/jiems priklausančiomis neturtinėmis teisėmis tokiu būdu, kuris galėtų pažeisti, apriboti ar kitaip neigiamai paveikti JCDecaux turtines teises į Kūrinį. Autorius užtikrina ir įsipareigoja, kad tretieji asmenys, jei tokie būtų pasitelkti Autoriaus, kaip bendraautoriai ar atlikėjai Kūriniui kurti, užtikrintų, kad autoriaus ir(ar) atlikėjo vardas ar pseudonimas ant Kūrinio ar jo kopijų gali būti nenurodomas. JCDecaux veikloje atsiradus poreikiui keisti Kūrinį ar kurti išvestinius kūrinius, ta apimtimi, kiek tai bus susiję su Autoriaus ir/ar jo(s) pasitelkto Kūriniui sukurti trečiojo asmens autoriaus ar atlikėjo neturtinių autorių teisių įgyvendinimu, reikalingus pakeitimus Šalys atliks bendradarbiaudamos taip, kad nebūtų pažeistos JCDecaux turimos teisės į Kūrinį.

 

 1. Autorius garantuoja, kad:
  1. Kūrinys sukurtas Autoriaus individualiai ir savarankiškai, naudojant tik savo žinias, priemones ir patirtį. Jei kuriant Kūrinį Autorius naudojo trečiųjų asmenų kūrybinę pagalbą, Autorius patvirtina, kad yra perėmęs visas teises ir sutikimus iš Kūrinio bendraautorių (jei tokių būtų), kad atitiktų visas garantijas ir patvirtinimus pagal šias sąlygas;
  2. Kūrinys yra originalus ir nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių (įskaitant autorių teises);
  3. Kūrinys nėra sukurtas dirbtinio intelekto, jo pagalba arba išimtinai tik kompiuterinio algoritmo pagrindu veikiančio įrenginio.

 

 1. Autorius įsipareigoja nedelsdamas atlikti visus būtinus veiksmus (jei būtų prašoma, suteikti atitinkamus įgaliojimus, informaciją ir kt.) tam, kad, esant reikalui, JCDecaux galėtų prieš trečiuosius asmenis įrodyti savo turtines teises į Kūrinį arba jas nuo pažeidimų.

 

 1. Autorius garantuoja, kad nėra jokiems tretiesiems asmenims perleidęs autorių teisių į Kūrinį ar atlikėjo teisių į Kūrinyje užfiksuotą atlikimą (jei taikoma) ar suteikęs jomis naudotis išimtiniais pagrindais šiose sąlygose nurodyta apimtimi. Autorius įsipareigoja šiose sąlygose nurodytų teisių sąlygose nurodyta apimtimi nesuteikti jokiems tretiesiems asmenims Projekto vykdymo laikotarpiu.

 

 1. JCDecaux Kūrinį naudos šiose sąlygose numatyta tvarka – Projekto vykdymo laikotarpiu viešins JCDecaux video ekranuose Vilniuje. Viešinimo laikas, trukmė, periodiškumas, ekranų parinkimas ir kitos viešinimo sąlygos yra nustatomos vienašališkai JCDecaux diskrecija.

 

 1. Autorius suteikia JCDecaux išimtinę teisę šiose sąlygose nurodytomis sąlygomis naudoti žemiau nurodytas autorių teises į Kūrinį tiek, kiek tai reikalinga šių sąlygų ir Projekto tinkamam įgyvendinimui, būtent:
  1. naudoti ir atgaminti Kūrinį bet kokia Projektui tinkamai vykdyti reikalinga forma ar būdu JCDecaux komercinėje ir nekomercinėje veikloje, įskaitant JCDecaux lauko reklamos ekranuose;
  2. adaptuoti, ar kitaip perdirbti Kūrinį;
  3. viešai skelbti ar rodyti Kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete) ir/ar JCDecaux lauko reklamos ekranuose.

 

 1. Autorius suteikia JCDecaux išimtinę teisę šiose sąlygose nurodytomis sąlygomis naudoti žemiau nurodytas atlikėjo turtines teises į Kūrinyje užfiksuotą atlikimą tiek, kiek tai reikalinga šių sąlygų ir Projekto tinkamam įgyvendinimui, būtent:
  1. naudoti ir atgaminti atlikimą, užfiksuotą Kūrinyje, bet kokiais tinkamam Projekto vykdymui reikalingais būdais ir priemonėmis;
  2. padaryti atlikimą Kūrinyje viešai prieinamą, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete) ir/ar JCDecaux lauko reklamos ekranuose.

 

 1. Šiose sąlygose 8 ir 9 punktuose numatytos teisės JCDecaux suteikiamos:
 1. nuo mygtuko „Submit“ paspaudimo momento Projekto vykdymo laikotarpiui;
 2. neatlygintinai;
 3. Lietuvos teritorijoje;
 4. komerciniais ir nekomerciniais tikslais naudoti Projekto tinkamam vykdymui reikalingu būdu;
 5. su teise perleisti trečiajam asmeniui;
 6. išimtiniu pagrindu, vadinasi Autorius Projekto ar Projektui analogiškų projektų vykdymo tikslu Lietuvoje negali pats naudoti sąlygose nurodytų teisių į Kūrinį ir atlikimą, užfiksuotą Kūrinyje, ir nurodytu tikslu negali jų suteikti trečiajam asmeniui.

 

 1. Šioms sąlygoms taikoma Lietuvos teisė. Ginčai, kylantys iš šių sąlygų ar su jomis susiję, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 1. Autorius atlygina JCDecaux nuostolius, patirtus dėl šių Autoriaus įvykdyto šių sąlygų pažeidimo.

***