Menu
 • En-Lt

JCDecaux įsipareigoja saugoti interneto naudotojo pateikiamos informacijos konfidencialumą. Bet kokiems interneto naudotojo pateiktiems asmens duomenims, kurių reikia norint naudotis tam tikromis JCDecaux paslaugomis, taikomos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančios teisės normos. Vadovaujantis jomis interneto naudotojui yra užtikrinama teisė būti informuotam apie savo asmens duomenis ir jų tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti ar sunaikinti, taip pat sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).

Tuo tikslu galima bet kada raštu kreiptis šiuo adresu:
UAB "JCDecaux LIETUVA", Vilniaus g. 31, Vilnius, LT-01402 Lietuva,
arba elektroniniu paštu: lt.info@jcdecaux.com.

Tvarkydama asmens duomenis, JCDecaux turi teisę juos pateikti tretiesiems asmenims, nelaikomiems įgaliotais asmenimis, tik gavusi išankstinį rašytinį duomenų subjekto sutikimą. Įgaliotais asmenimis gauti ir tvarkyti asmens duomenis laikomi atitinkami JCDecaux darbuotojai, kurių funkcijos yra susijusios su tokių asmens duomenų tvarkymu ir (ar) jų saugumo užtikrinimu, taip pat JCDecaux partnerių ir paslaugų teikėjų įgalioti atstovai, kuriems asmens duomenys atskleidžiami tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais. Išimtis, kai asmens duomenis privaloma pateikti be duomenų subjekto sutikimo nustato asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

Atsakydama į kontaktų skilties užklausą, JCDecaux Lietuva UAB tvarkys formoje pateiktus asmens duomenis.

Tiesioginė rinkodara

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. spalio 9 d.

Prenumeratoriams JCDecaux siunčia tiesioginės rinkodaros pranešimus el. paštu naujienlaiškius su aktualiomis naujienomis apie JCDecaux (įskaitant bendradarbiaujant su partneriais) teikiamas paslaugas, pranešimus apie akcijas, žaidimus, konkursus, teiraujasi nuomonės apie JCDecaux paslaugas bei organizuoja apklausas.

Tiesioginės rinkodaros pranešimus gausite:

1) davę sutikimą (JCDecaux tinklapio naujienlaiškio skiltyje pateikus savo el. p. adresą ir paspaudus “Prenumeruoti”); arba

2) teisės aktų leidžiamais atvejais (t.y. kai esate JCDecaux klientas) JCDecaux siųs Jums, kaip klientui, tiesioginės rinkodaros pranešimus JCDecaux teisėto intereso Jums pranešti apie panašias į Jūsų jau įsigytas iš JCDecaux paslaugas pagrindu. Jei esate JCDecaux klientas ir nenorite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų iš JCDecaux, iš anksto praneškite apie tai el. paštu lt.dap@jcdecaux.com.

Sutikimą gauti galite bet kada atšaukti nepatirdami neigiamų pasekmių. Tai padaryti galite atsiųsdami kvalifikuotu el. parašu pasirašytą laisvos formos pranešimą el. paštu lt.dap@jcdecaux.com. Galite bet kada nutraukti prenumeratą, naudodami atsisakymo nuorodą, pateikiamą kiekviename gaunamame naujienlaiškyje. Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą gauti pranešimus, nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo (iki atšaukiant sutikimą pateiktų pranešimų), teisėtumui.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis. Jūsų asmens duomenis pranešimams siųsti gausime iš Jūsų. Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkiame pagalbinius duomenų tvarkytojus (naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančia įmonę).

Jūsų sutikimo gauti pranešimus apie JCDecaux teikiamas paslaugas pagrindu pranešimus siųsime iki kol atšauksite šį sutikimą aukščiau nurodytu būdu.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

· susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis - Jūs turite teisę gauti informaciją, ar UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarko Jūsų asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, bei gauti kitą susijusią informaciją;

· prašyti ištaisyti UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis - jeigu pasikeitė Jūsų UAB „JCDecaux Lietuva“ pateikti duomenys arba Jūs manote, kad UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

· prašyti ištrinti duomenis - teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome, įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles, arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų, negalėsime ištrinti žiniasklaidos paviešintų Jūsų asmens duomenų;

· apriboti savo duomenų tvarkymą - teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą turite, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar UAB „JCDecaux Lietuva“ teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;

· nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu - teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais UAB „JCDecaux Lietuva“ interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;

· prašyti perkelti UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis - teisę gauti Jūsų mums pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis. Jei prašymas yra pagrįstas, mes pateisime Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui Jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu;

· paduoti skundą priežiūros institucijai - jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti, pateikę rašytinį kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroninio pašto adresu lt.dap@jcdecaux.com. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos (terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams) įgyvendinsime Jūsų teises ir Jus informuosime arba atsisakysime patenkinti prašymą, raštu nurodant atsisakymo priežastis.

UAB „JCDecaux Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: lt.dap@jcdecaux.com.

Slapukų politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. gegužę.

Šios slapukų politikos tikslas – suteikti jums informaciją apie tai, kaip mes tvarkome slapukus ir kitas stebėjimo priemones, kai lankotės mūsų svetainėje www.jcdecaux.lt, ir kaip galite valdyti savo pasirinkimus, susijusius su tokiais slapukais ir stebėjimo priemonėmis.

Prieiga prie Slapukų parinkčių platformos
 

 1. Kas yra slapukas?

Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kurį naršyklė išsaugo jūsų įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir pan.) ir kuriame įrašoma informacija apie jūsų naršymą svetainėje ar mobiliojoje programėlėje.

Sąvoką „slapukai“ naudojame apibūdindami slapukus, stebėjimo priemones ir kitas panašias technologijas.

Slapukai naudojami įvairiais tikslais: jie suteikia galimybę jus identifikuoti, kad gautumėte prieigą prie savo paskyros, tvarkyti pirkinių krepšelį, įsiminti naršymo metu naudojamą kalbą, stebėti jūsų naršymą statistikos rinkimo ir analizės ar reklamos tikslais ir kt.

2. Kokie yra skirtingi slapukų tipai?

Slapukus galima klasifikuoti pagal jų:

1. Galiojimo laiką:
 

 • sesijos slapukai – laikini ir saugomi jūsų naršyklės atmintyje tik tada, kai ji yra įjungta. Šie slapukai ištrinami iš jūsų naršymo istorijos, kai tik išjungiate naršyklę
 • nuolatiniai slapukai – jų galiojimo laikas nustatomas iš anksto, priklausomai nuo jų paskirties. Šie slapukai išlieka jūsų įrenginyje, kol baigiasi jų galiojimo laikas arba kol jūs juos ištrinate rankiniu būdu, naudodami savo naršyklės funkcijas; 


2. Šaltinį:
 

 • pirmųjų šalių slapukai – juos tiesiogiai išsaugo jūsų lankomos svetainės ar naudojamos mobiliosios programėlės savininkas arba jo vardu veikiantys jo paslaugų teikėjai,
 • trečiųjų šalių slapukai – juos išsaugo savininko įgalioti partneriai. Šių slapukų išsaugojimą, naudojimą ir stebėjimą tvarko trečiosios šalys ir šie veiksmai reguliuojami pagal tokių trečiųjų šalių privatumo politiką;


3. Paskirtį:
 

 • būtinieji slapukai yra būtini siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą arba išsaugomi, kad būtų galima teikti bendravimo internetu paslaugas, kai jų aiškiai pageidauja naudotojas. Šie slapukai gali turėti keletą paskirčių, pavyzdžiui, vartotojo pasirinktų slapukų nustatymų įrašymo, autentifikavimo naudojant paslaugą, pirkinių krepšelio išsaugojimo atmintyje, sąskaitų faktūrų už įsigytus produktus ar paslaugas išrašymo, naudotojo sąsajos pritaikymo (pavyzdžiui, pasirenkant kalbą, pristatant paslaugą), svetainės saugumo užtikrinimo ir kt.,
 • kiti slapukai, kurie gali turėti keletą paskirčių (analizės, reklamos, dalijimosi socialiniuose tinkluose ir kt.).


3. Kokie slapukai naudojami mūsų svetainėje ir kokiais tikslais?

Savo svetainėje naudojame šiuos slapukus:

1. Būtinieji slapukai

Šie slapukai mums padeda:

 • užtikrinti tinkamą svetainės turinio valdymo sistemos („Drupal“) veikimą,
 • išsaugoti naudotojo pasirinktą naršymo kalbą,
 • išsaugoti slapukų parinktis ir perduoti sutikimo informaciją partneriams,
 • apsaugoti svetainę nuo brukalų užklausos formoje.

Šiuos slapukus valdome mes ir mūsų vardu veikiantys paslaugų teikėjai.

2. Auditorijos vertinimo slapukai

Šie slapukai mums padeda pagerinti naudotojo patirtį ir mūsų paslaugų kokybę anonimiškai vertinant mūsų svetainės auditoriją ir lankymosi joje statistiką.
Savo svetainėje naudojame „Google Analytics“. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip „Google“ gali tvarkyti jūsų duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politiką: Privatumo politika – Privatumas ir sąlygos – „Google“.

3. Socialinių tinklų slapukai

Šie slapukai mums padeda rodyti ir įkelti įrankių juostą, kurią naudojant galima dalytis turiniu pagrindiniuose socialiniuose tinkluose.
Savo svetainėje naudojame „AddThis“. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip „AddThis“ gali tvarkyti jūsų duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politiką: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.
Informuojame jus, kad spustelėję mūsų svetainėje siūlomą socialinio tinklo nuorodą, būsite nukreipti į tokio socialinio tinklo svetainę. Tuomet jūsų duomenys bus tvarkomi pagal šio tinklo privatumo taisykles.

4. Vaizdo įrašų slapukai

Šie slapukai leidžia jums peržiūrėti mūsų svetainėje skelbiamus vaizdo įrašus, kai juos spustelite.
Savo svetainėje naudojame „Vimeo“ ir „YouTube“.           
Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip „Vimeo“ gali tvarkyti jūsų duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politiką: https://vimeo.com/cookie_policy.
Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip „YouTube“ gali tvarkyti jūsų duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politiką: Privatumo politika – Privatumas ir sąlygos – „Google“.

4. Kaip galite valdyti slapukų parinktis?

Būtinųjų slapukų atveju išankstinis jūsų sutikimas nėra reikalingas.
Jie automatiškai perkeliami į jūsų įrenginį, kai prisijungiate prie svetainės.
Jūs vis tiek galite nesutikti, kad jie būtų naudojami ir juos ištrinti atlikdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau informuojame, kad tokiu atveju jūsų naudotojo patirtis gali tapti žymiai prastesnė o svetainė gali veikti ne taip, kaip tikėjotės.
Be to, informuojame, kad jūsų pasirinkimas sutikti arba nesutikti dėl slapukų naudojimo tvarkomas naudojant slapukus, kuriuos įrašo mūsų sutikimų valdymo platforma „Didomi“. Jeigu išjungiate šiuos slapukus naudodami savo naršyklės nustatymus, mes nebegalime įsiminti jūsų pasirinkimų.
Kitų slapukų atvejais reikalingas išankstinis jūsų sutikimas.
Jie įrašomi tik tais atvejais, kai dėl jų (visų arba kiekvieno atskirai) naudojimo aiškiai sutinkate, spustelėdami sutikimo mygtukus. Jeigu spustelite atsisakymo mygtukus, nuorodą „Tęsti be sutikimo“ (atitinkamais atvejais) arba nieko nepasirinkę naršote toliau, šie slapukai neišsaugomi.

Savo pasirinkimus galite bet kada pakeisti Slapukų parinkčių platformoje.
Taip pat galite sukonfigūruoti savo naršyklę, kad slapukai į jūsų įrenginį nebūtų įrašomi. Kiekvienos naršyklės konfigūracija vyksta skirtingai:


5. Kontaktinė informacija

Jeigu turite su šia Slapukų politika susijusių klausimų, su mumis galite susisiekti

 • elektroniniu paštu: lt.info@jcdecaux.com,
 • paštu: UAB „JCDecaux Lietuva”, Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius, Lietuva

Projekto „10sek“ privatumo pranešimas 

Projekto „10sek“ privatumo pranešimas 

Paskutinį kartą atnaujinta: birželio 12 d., 2023 

Šio privatumo pranešimo tikslas - suteikti jums informaciją apie tai, kaip UAB „JCDecaux Lietuva“ (Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius; įmonės kodas: 110587629), veikdama, kaip savarankiškas asmens duomenų valdytojas, tvarko asmens duomenis vykdant projektą „10sek“ („Projektas“).

Jūsų asmens duomenis naudojame tik šiame pranešime nurodytais tikslais ir tvarka. Mes galime šį pranešimą peržiūrėti ir pakeisti tam, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia pranešimo redakcija. 

 

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

 

 • Tikslu atrinkti Projekto dalyvius, tvarkome Projekto paraiškoje Jūsų pateiktą informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, Jūsų kartu su paraiška dalyvauti Projekte pateiktą video medžiagą.
 • Tikslu vykdyti Projektą, „JCDecaux“ viešuose lauko ekranuose Vilniuje bus viešinamas (rodomas) atrinkto Projekto dalyvio pateiktas video kūrinys ir asmens duomenys jame, jei tokius savo pasirinkimu Projekto dalyvis panaudos video medžiagoje.
 • Tikslu komunikuoti su Projekto dalyviu, UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarkys Projekto dalyvio el. pašto adresą, pranešimo metaduomenis ir laiške pateiktą informaciją.
 • Tikslu viešinti Projektą, UAB „JCDecaux Lietuva“ gali tvarkyti Projekto dalyvio vardą, pavardę, pareigas, informaciją apie veiklą, pasisakymą, atvaizdą (nuotrauką) ir/ar Projektui pateiktą video kūrinį ir asmens duomenis jame, jei tokius savo pasirinkimu Projekto dalyvis panaudos video medžiagoje. Šie Projekto dalyvio duomenys gali būti viešinami „JCDecaux“ tinklapyje, socialinių tinklų paskyrose ir pateikti viešinti žiniasklaidoje.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Siekdama tvarkyti Projekto dalyvio asmens duomenis, UAB „JCDecaux Lietuva“ gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį, vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį (Projekto dalyvių atrankos metu, Projekto dalyvio asmens duomenų (jei tokių būtų) Kūrinyje viešinimui vykdant Projektą ir komunikuojant su Projekto dalyviu tvarkomi duomenys);
 • Vadovaujantis teisėtu UAB „JCDecaux Lietuva“ interesu viešinti Projektą ir prisidėti prie perspektyvių videomenininkų ir jų kūrybos sklaidos visuomenėje (Projekto viešinimas „JCDecaux“ tinklapyje, socialinių tinklų paskyrose ir pateikimo žiniasklaidai metu tvarkomi asmens duomenys);
 • Vadovaujantis teisėtu UAB „JCDecaux Lietuva“ interesu vykdyti Projektą – trečiųjų asmenų asmens duomenų jei tokių būtų Kūrinyje viešinimui.

 

 Kam teikiame Jūsų duomenis?

 

UAB „JCDecaux Lietuva“ neteikia Jūsų asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus šiame privatumo pranešime aprašytus atvejus. Siekiant šiame privatumo pranešime nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami šiems asmenims:

 • „JCDecaux“ darbuotojams: Jūsų pateikiant prašymą dalyvauti Projekte pateikti duomenys ir medžiaga bus prieinami atsakingiems „JCDecaux“ darbuotojams, kurie atrinks projekto dalyvius ir komunikuos su Projekto dalyviu;
 • Valstybės valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti UAB „JCDecaux Lietuva“ teises;
 • Žiniasklaidos priemonėms: Jūsų atvaizdą, vardą pavardę, pasisakymą, video kūrinio ištrauką galime pateikti viešinti žiniasklaidoje Projekto, perspektyvių videomenininkų ir jų kūrybos sklaidos visuomenėje tikslu;
 • Duomenų tvarkytojams: UAB „JCDecaux Lietuva“ turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis jų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia duomenų prieglobos ir kitas IT paslaugas.

 

 

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenis UAB „JCDecaux Lietuva“ saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti. Tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį.

 

Asmens duomenis:

 • Tikslu atrinkti Projekto dalyvius tvarkome Projekto laikotarpiu ir po to saugome 3 metus po Projekto pabaigos;
 • Tikslu vykdyti Projektą tvarkome Projekto laikotarpiu ir po to saugome 3 metus po Projekto pabaigos;
 • Tikslu komunikuoti su Projekto dalyviu tvarkome 1 metus po kalendorinių metų, kuriais vyko komunikacija, pabaigos, o po to saugome aktyviai netvarkydami;
 • Tikslu viešinti Projektą, tvarkome tol, kol informacija yra aktuali. Žiniasklaidoje paviešinti Jūsų asmens duomenys gali likti vieši neterminuotai arba kol žiniasklaidos priemonė jų viešinimą nutrauks.

 

 

Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą?

 

Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, imamės tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus. Naudojame technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų, kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

 • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis - Jūs turite teisę gauti informaciją, ar UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarko Jūsų asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, bei gauti kitą susijusią informaciją;
 • prašyti ištaisyti UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis - jeigu pasikeitė Jūsų UAB „JCDecaux Lietuva“ pateikti duomenys arba Jūs manote, kad UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • prašyti ištrinti duomenis - teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome, įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles, arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų, negalėsime ištrinti žiniasklaidos paviešintų Jūsų asmens duomenų.
 • apriboti savo duomenų tvarkymą - teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą turite, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar UAB „JCDecaux Lietuva“ teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu - teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais UAB „JCDecaux Lietuva“ interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis.
 • prašyti perkelti UAB „JCDecaux Lietuva“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis - teisę gauti Jūsų mums pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis. Jei prašymas yra pagrįstas, mes pateisime Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui Jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.
 • paduoti skundą priežiūros institucijai - jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti, pateikę rašytinį kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroninio pašto adresu lt.dap@jcdecaux.com. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos (terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams) įgyvendinsime Jūsų teises ir Jus informuosime arba atsisakysime patenkinti prašymą raštu nurodant atsisakymo priežastis. 

UAB „JCDecaux Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: lt.dap@jcdecaux.com

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo privatumo politika

 

1.            DUOMENŲ VALDYTOJAS

1.1.        UAB „JCDecaux Lietuva“, įm. kodas 110587629, registruotas buveinės adresas: Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius, Lietuva („Bendrovė“).

1.2.        Duomenų apsaugos pareigūnas – el. paštas: lt.dap@jcdecaux.com.

 

2.            DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

2.1.        Siekdami atrinkti tinkamą kandidatą į laisvą darbo vietą, mes renkame šiuos kandidatų asmens duomenis:

 

 • vardą, pavardę;

 • elektroninio pašto adresą ir (ar) telefono numerį;

 • informaciją apie kandidato darbo patirtį, išsilavinimą, kvalifikaciją;

 • atranką vykdžiusio asmens atsiliepimus ir įžvalgas;

 • kitą kandidatų savanoriškai pateikiamą informaciją CV, motyvaciniame laiške ar kituose dokumentuose. Kandidatui pateikus tokius duomenis, jie bus tvarkomi taip pat kaip Bendrovės prašomi pateikti kandidato asmens duomenys;

 • Specialių kategorijų asmens duomenys (pvz., su sveikata susijusi informacija) gali būti renkami tik kai būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius teisės aktus;

 • Bendrovė taip pat gali rinkti kandidato asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis iš jo buvusio darbdavio prieš tai informavusi kandidatą apie tai, o iš esamo darbdavio – tik turint kandidato sutikimą.

 

3.            DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS IR SAUGOJIMO TERMINAS

3.1.        Siekdami atrinkti tinkamą kandidatą į laisvą darbo vietą, duomenis renkame turėdami teisėtą interesą atrinkti tinkamą kandidatą į konkrečią darbo vietą (Reglamento 6 str. 1 d. f) p.).

3.2.        Šiuos duomenis saugome 1 mėn. nuo konkurso (atrankos) pabaigos.

 

4.            DUOMENŲ ŠALTINIAI IR GAVĖJAI

4.1.        Aukščiau išvardintus kandidatų į darbuotojus asmens duomenis gauname:

 

 • tiesiogiai iš pačių kandidatų, kai jie pateikiami CV, motyvacinio laiško ar kito dokumento pavidalu mums;

 • iš darbuotojų atrankos paslaugas teikiančių agentūrų, darbo paieškos portalų, specializuotų socialinių tinklų. Visais šiais atvejais Bendrovė laiko, kad kandidatas yra tinkamai informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą ir šių duomenų perdavimą Bendrovei.

4.2.        Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms tik tais atvejais, kai to reikalaujama pagal teisės aktus arba siekiant užtikrinti ar apginti Bendrovės teises.

4.3.        Prieiga prie kandidatų į darbuotojus asmens duomenų taip pat gali būti suteikta šiems duomenų gavėjams ir duomenų tvarkytojams: IT paslaugas teikiančioms įmonėms, prižiūrinčioms bei aptarnaujančioms Bendrovės elektroninio pašto sistemą bei serverius, personalo atrankos paslaugas Bendrovei teikianti įmonė. Bendrovėje su kandidatų į darbuotojus duomenimis susipažins įgalioti personalo ir IT skyriaus darbuotojai, generalinis direktorius ir atitinkamo padalinio, kuriame buvo laisva darbo vieta, vadovas; kai vykdoma specialių darbuotojų kompetencijų tyrimas.

4.4.        Kandidato duomenys į trečiąsias valstybes nesiunčiami.

 

5.            KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS TEISĖS

5.1.        Kandidatas į darbuotojus, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko, turi šias teises:

 

 • pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su kandidatu susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • pateikti mums prašymą ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;

 • prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie kandidatą į darbuotojus, jeigu ją naudojame neteisėtai ar esant kitoms taikytinuose teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pvz., išnyko teisinis pagrindas duomenų tvarkymui);

 • pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi jūsų duomenys, ar duomenų jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis, kai šie tvarkomi sutikimo pagrindu;

 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui.

5.2.        Prašymus dėl asmens duomenų teisių įgyvendinimo prašome pateikti raštu:

 

 • elektroniniu paštu lt.dap@jcdecaux.com (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba
 • paštu adresu UAB „JCDecaux Lietuva“, Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius, Lietuva (kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybės dokumento kopija, kuri, įsitikinus kandidato tapatybe, bus nedelsiant saugiai sunaikinta).

5.3.        Atsakymai į duomenų subjektų prašymus pateikiami per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų su juo susijusių atsakymui parengti būtinų dokumentų gavimo dienos. Terminas gali būti pratęstas teisės aktų nustatyta tvarka jus apie tai iš anksto informuojant.

 

Ši Politika gali keistis be atskiro pranešimo. Jos naujausią versiją visada rasite www.jcdecaux.lt.

„JCDecaux Lietuva” socialinių tinklų paskyros privatumo politika

UAB „JCDecaux Lietuva“ (kodas: 110587629, adresas: Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius) („JCDecaux“) administruoja JCDecaux profilius šiuose socialinės žiniasklaidos tinkluose:

1. https://www.instagram.com/jcdecaux_lt/

2. https://www.facebook.com/JCDecaux.Lietuva/

3. https://www.linkedin.com/showcase/jcdecaux-lietuva/

4. https://www.facebook.com/cyclocity.dviraciai/?locale=lt_LT

5. https://www.instagram.com/cyclocity.dviraciai/

Šios JCDecaux paskyros yra skirtos tik informaciniams tikslams. JCDecaux nesiekia skelbti ar tvarkyti šių socialinės žiniasklaidos paskyrų naudotojų asmens duomenų šiose paskyrose. Socialinės žiniasklaidos paskyros naudotojas (jūs) gali savanoriškai nuspręsti paviešinti savo (ar trečiojo asmens) duomenis tose paskyrose (pvz., paskelbiant komentarą ar užduodant klausimą, kuriame yra paties ar trečiojo asmens duomenų), tačiau tai darote savanoriškai ir be jokio JCDecaux skatinimo. Jūs liekate visiškai ir išimtinai atsakingas už bet kokius asmeninius duomenis, kuriuos savo noru pasirenkate skelbti šiose paskyrose. JCDecaux šiuo tikslu neprisiima jokios atsakomybės.

Asmens duomenų tvarkymas (jei jis atliekamas) šiose paskyrose yra pagrįstas JCDecaux teisėtu interesu informuoti visuomenę apie JCDecaux paslaugas. Šis privatumo pranešimas netaikomas tais atvejais, kai buvo gautas jūsų sutikimas.

Apsilankydami (naudodami) šiose paskyrose patvirtinate, kad žinote, kad šios paskyros yra viešos ir prieinamos visiems, turintiems prieigą prie interneto. Kai tam yra teisėta priežastis, JCDecaux pašalins jūsų asmeninius duomenis iš šių paskyrų (pvz., paskelbtą nuotrauką), gavus jūsų prašymą adresu lt.dap@jcdecaux.com. Prašyme turi būti aiškiai nurodyta medžiaga, kurios viešinti JCDecaux paskyroje nebenorite, ir jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos rasite JCDecaux tinklapio privatumo politikoje (https://www.jcdecaux.lt/en/cookies-privacy) ir Cyclocity Vilnius privatumo politikoje (https://www.cyclocity.lt/lt/legal-information/privacy-policy).

Informacija apie šias paskyras taip pat prieinama atitinkamo socialinių tinklų administratoriaus administratoriui. Dėl taikomų asmens duomenų saugumo priemonių skaitykite atitinkamo socialinės žiniasklaidos tinklo privatumo politiką.